Terms-conditions

Condition

1. การให้บริการเช่ารถตู้เช่ารายวัน พร้อมคนขับ ไม่รวมน้ำมันและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
2. การมัดจำล่วงหน้า 1,000 บาท ส่วนที่เหลือจ่ายหลังจากเดินทางเสร็จ
3.ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการจองกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อน 7 วันก่อนเดินทาง
4. ห้ามเสพสิ่งเสพติดภายในรถโดยเด็ดขาด
5. ห้ามนำสิ่งผิดกฏหมายเข้ามาในรถโดยเด็ดขาด หากพนักงานขับรถสงสัย หรือพบเห็น พนักงานขับรถจำเป็นต้องร้องขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้น
6. เราจะเน้นความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญ ทางเราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเดินทาง หรือเส้นทาง ในบางช่วงที่เราได้พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเกิดอันตราย ต่อผู้โดยสาร

WhatsApp chat